Göteborgs historia 1700-talet

Göteborg i årtal

Vad hände i Göteborg under 1700-talet?

Sveriges export tar fart när Svenska Ostindiska Companiet - SOIC grundas 1731. Det första skeppet från Göteborg mot Kina lämnar hamnen året efter. Handelsvarorna är siden, te, kryddor och porslin som gav stora intäkter till bolaget. Från att ha låga hus under 1600-talet byggdes under 1700-talet sammanbyggda hus i hela kvarter. Husen byggdes i trä på denna tiden. Alla kvarter inom vallgraven var bebyggda i mitten av 1700-talet. Tyvärr skedde det flertalet bränder i staden vid flertalet tillfällen och flera hus förstördes.

Utseende Göteborg 1700-talet
Staden fick sitt holländska utseende med sina kanaler med alleér och trähus i enhetlig stil. Eftersom många bränder härjade under 1700-talet finns det inte många hus kvar från denna tiden. Men vi har ett fint hus att titta på, Gathenhielmska huset vid Stigbergstorget.

Vid Stora hamnkanalen och Drottninggatan bodde de rika i staden. Många av de hade tjänare, kokerska, tvätterska, pigor och drängar. Några av de förmögna i staden var William Chalmers, (ledamot av Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg.) Niclas Sahlgren (direktör för Svenska Ostindiska Companiet) och släkten Tham. Stadens fattiga bodde runt omkring Sillgatan (heter idag Postgatan) och vid de södra delarna vid Vallgatan. Några byggnaden från 1700-talet finner ni vid Stora Kanalen som Norra Hamngatan 10 Ostindiska kompaniets hus (1762), idag Stadsmuseet. Norra Hamngatan 14 ligger "Sahlgrenska huset" (1746), och följande byggnader byggeds om under 1700-talet, Rådhuset, Tyska kyrka och Radheska huset. En annan mysig plats att besöka är Kronhusgårdarna med sina bodar från 1700-talet, inte långt från Stora Hamnkanalen.

Gatorna i staden, hamnen och kanalerna stenbelades och folkmängden tredubblades till att bli ca 17 000 invånare mot slutet av 1700-talet och Göteborg var vid denna tid andra största staden i Sverige.

Svenska Ostindiska Companiet - SOIC
Ostindiska Huset (nuvarande Göteborgs Stadsmuseum) byggs för Svenska Ostindiska Compagniets räkning och upptar ett helt kvarter vid Norra Hamngatan i Göteborg. Östra flygeln stod klar 1752, huvudbyggnaden ca 1760 och västra flygeln 1762. Här hade kompaniet direktionsrum, visningsrum och auktionssal. I flyglarna var det magasin för alla varor som togs hem till Göteborg. Bolaget importerade siden, te, kryddor och porslin från Kina. Bolaget lades ned 1813 efter 132 resor.

Göteborgs Stadsmuseum har idag en av Sveriges främsta samling av ostindiskt porslin från 1700-talet.

Skottarna kommer till Göteborg
Under 1700- blomstrar utrikeshandeln med hjälp av flera kända skotska namn i Göteborg: Colin Campbell, David Carnegie, William Chalmers, James Dickson, Barclay och John Hall.

Göteborg
Göteborg byggde upp sitt försvar av själva staden under 1600-talet och under 1700-talet blev vissa delar förstärkta för att hålla fienden borta från staden. Under 1700-talet blev Göteborg Sveriges nästa största sjöfartstad och den näst största exporthamnen och mot slutet av 1700-talet till och med den största. En annan stor sak för staden var att medborgarna kunde hämta rent vatten vid ett tappställe vid Kungsportsplatsen. Staden hade länge haft dåligt vatten som medförde sjukdomar och död i staden.

Här presenterar vi Göteborg under olika årtal.

1697-1718

Karl XII är Sveriges regent 1697-1718.

1700

ca 5.000 invånare i Göteborg.

1710

20 maj 1710 godkänner Karl XII regering en kaperiverksamhet med Lars Gathenhielm (30 nov 1689 - 25 april 1718) i spetsen, även kallad "Lasse i Gatan. Han kommer att inneha 50 fartyg och en stor besättning av svenska och utländska sjömän. Vid denna tid kunde civila kapare under regeringens tillstånd kapa utländska båtar på varor - anledningen till detta var att skydda svensk sjöfart från kapare och för att skada fienden. Stadsdelen Majorna kryllar av namn som anknyter till Kaparen.

1716

1716 gästade Sveriges kung Karl XII i Göteborg under några månader. Adressen var Kungshuset på Södra Hamngatan 1. Samma år blev "Fästningsstaden Göteborg" klar. Arbetet med att skydda staden från yttre angrepp hade redan börjat under 1600-talet. Nu var staden klar med sina bastioner och raveliner. Huvudvallen höjdes till sju meter, och vallens tjocklek och vallgravens djup ökade till 2,2 meter.

1717

Dansk-norska örlogsfartyg och Nya Älvsborg beskjuter varandra på morgonen den 3 maj 1717, efter att ett nattligt anfall mot Nya Varvet slagits tillbaka.

1719

Danmark-Norge anföll Bohuslän och Strömstad intogs. Färstningen Marstrand erövrades och namnet ändrades till Christiansten. Fästningen lämnades dock tillbaka året efter och fick tillbaka sitt ursprungliga namn.

1746

Carl von Linné gästade Göteborg 1746 .

1747-1809

När sillen plötsligt dök upp i norra Bohuslän på 1740-talet och lite senare utanför Göteborg och Marstrand, skapde detta den såkallade "Stora Sillperioden". Uder denna tiden blev det enormt stora fångster av sill. Detta gjorde att arbetstillfällena ökade och mer arbetskraft anlände till Göteborg och Göteborg växte.

1750

Byggdes ett sockerbruk på öns östra del. där nuvarande Palacehuset ligger och Göteborgs invånarantal växte till ca 10 000.

1787

Göteborg fick rent vatten Från "Kallebäcks källa" leddes vattnet via trärör ned till ett tappställe vid Kungsportsplatsen. Under 1800-talet tillkom ett tappställe till, vid Domkyrkan. I tappställena rann rent vatten dygnet runt.

1716

1716 gästade Sveriges kung Karl XII i Göteborg under några månader. Adressen var Kungshuset på Södra Hamngatan 1.

1719-1720

Ulrika Eleonora är Sveriges regent 1719-20.

1720-1751

Fredrik I är Sveriges regent 1720-51.

1731

Ostindiska Kompaniet ( Svenska Ostindiska Companiet - SOIC ) grundas av skotten Colin Campbell i samarbete med Göteborgaren Niklas Sahlgren. Bolaget importerade siden, te, kryddor och porslin från Kina. Bolaget lades ned 1813 efter 132 resor.

1735

Den 12 september 1745 förliste Götheborg (I) under hemfärden från Kina utanför Älvsborgs fästning vid Hunnebådan i Göteborgs hamninlopp. Lasten bärgades.

1740-talet

Ostindiska Huset (nuvarande Göteborgs Stadsmuseum) byggs för Svenska Ostindiska Compagniets räkning och upptar ett helt kvarter vid Norra Hamngatan i Göteborg. Östra flygeln står klar 1752, huvudbyggnaden ca 1760 och västra flygeln 1762. Här hade kompaniet direktionsrum, visningsrum och auktionssal. I flyglarna var det magasin för alla varor som togs hem till Göteborg.

Efter SOIC:s avveckling säljs huset på auktion och här kommer sedan att husera olika verksamheter som bl a. museum, bibliotek och skola.

1751-1771

Adolf Fredrik är Sveriges regent 1751-71.

1771-1792

Gustav III är Sveriges regent 1771-92.

1788

Gustav III närvaro räddar Göteborg.

Startar det sk. Teaterkriget då Gustav III inleder krig mot Ryssland utan godkännande av ständerna. Danskarna går sedan in i kriget och närmar sig Göteborg. Kriget går inte bra för Sverige och när Danskarna går in i kriget ställer sig Sveriges folk bakom kungen då "danskhatet" i landet är stort. Den 24 sep når danskarna Bohuslän. Svenska styrkor kan inte gör mycket. Den 30 sep går danskarna in i Uddevalla och senare i Vänersborg. Den 6 okt står den danska prinsen Karl av Hessen framför Göteborg och kräver kapitulation.

Göteborgs kommendant, generallöjtnanten Anders Rudolf Du Rietz, har inte gjort mycket för att sätta staden i försvarbart skick. Han entledigas och ersätts av Johan Sparre. Gustav III befinner sig nu i Göteborg och tillsammans ser de till att bygga upp ett försvar: fästningsverks sätts i skick, 3 fregatter inordnas till försvar och folket sluter upp. Göteborgarna känner en glödande försvarsvilja när kungen finns i staden.

Samma dag som Karl av Hessen anländer till Göteborg anländer också det engelska sändebudet sir Huges Elliot. Elliot är Sverigevän och uppmanar danskarna till vapenvila. Efter en längre tids stillestånd blir Karl av Hessen osäker då Sverige blir starkare och beslutar sig för att lämna Sverige. Den 12 november drar de danska styrkorna sig undan.

Källa: www.gustavianer.com

1792-1809

Gustav IV Adolf är Sveriges regent 1792 (myndig 1796)-1809.

Göteborg historia under olika århundraden

Mer om Göteborg

Hur var Göteborg under 1700-talet?
Göteborg var fortfarande en fästningsstad och förbättrades i början av 1700-talet men blev också i sämre skick i slutet av 1700-talet. Fästningen kring staden vaktades av flertalet soldater och man gick in och ut genom portarna som vaktade staden. Dricksvatten var i mycket dålig skick men det installerades tappställen i staden som anslöts till det kommunala vattnet. Fattigdomen var stor i staden under 1700-talet men vissa familjer var enormt förmögna. Göteborg hade många inflytesrika personer från skottland och England som byggde upp Göteborgs ekonomi och stad under 1700-talet. Husen blev större innanför murarna och vissa plaster fick stenbeläggningar som kajerna i hamnen och kanalerna.

Det första handelskeppet seglade ut från Göteborg 1732 mot Kina. Det som många förknippar med Göteborg är handelsskeppet "Götheborg I" som den 12 september 1745 förliste i hamninloppet vid Älvsborgs Fästning. En kopia av det skeppet börjades byggas å r 1995 och åtta år senare sjösattes Götheborg. Kopian Götheborg seglade till Kina på en av sina turer.

Bränder i Göteborg
De flesta husen var fortfarande byggda i trä och vid bränder som även härjade flera stycken under 1700-talet, förstördes flertalet av husen i staden. Tyvärr gjorde detta att vi inte har många 1700-tals hus kvar i Göteborg.

Top