I LOVE GÖTEBORG - SEKRETESSPOLICY / PRIVACY POLICY

SVENSKA
Annonser från tredjepartsföretag via Google visas på vår webbplats när du besöker den.

Dessa företag kan använda information (med undantag av namn, adress, e-postadress och telefonnummer) om dina besök på denna och andra webbplatser för att kunna visa annonser om varor och tjänster som du kan tänkas vara intresserad av. Detta sker med en sk. DoubleClick-cookie.

Om du vill ha mer information om detta och hur du kan förhindra att denna information används av dessa företag klickar du här.


Mer information finns i Bilaga A i NAI Self-Regulatory principles for publishers (PDF).
Observera att NAI kan ändra denna exempelformulering när som helst.ENGLISH
We use third-party advertising companies to serve ads through Google when you visit our website.

These companies may use information (not including your name, address, email address, or telephone number) about your visits to this and other websites in order to provide advertisements about goods and services of interest to you.

This is done with a DoubleClick cookie. If you would like more information about this practice and to know your choices about not having this information used by these companies, click here.


You can find additional information in Appendix A of the NAI Self-Regulatory principles for publishers (PDF).
Please note that the NAI may change this sample language at any time.SVENSKA
Från och med 25 maj 2018 är det GDPR – "General data protection regulation" som gäller i stället för PUL inom EU. Lagstiftning har ingenting med IT-rätt att göra utan är en offentligrättslig lagstiftning som tar sikte på att skydda privatpersoners integritet.

Larsson Studio i Sverige AB är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som Du som kund lämnar till oss. Uppgifterna du lämnar till oss används av Larsson Studio i Sverige AB för att kunna besvara era mail som skickas till oss. Idag sparar vi endast namn och epost- adress.

Dina personuppgifter kan i framtiden även komma att behandlas av Larsson Studio i Sverige AB för marknadsföringsändamål och marknadsundersökningar.

Du kan genom att skriva till Larsson Studio i Sverige AB och begära att ditt namn och epost-adress rättas, tas bort/raderas eller anmäla om du inte vill att uppgifter skall användas för ovan nämna områden.

Vi spar era uppgifter i vår egen mailserver som bara Larsson Studio i Sverige AB kan adminstrera. Ingen tredje part kommer åt våra kunders uppgifter. Vi spar era uppgifter tillsvidare.

Om ni som har registrerat er hos oss vill ha ett registrerat utdrag om vilken information vi sparar angående era personuppgifter och till vilken information vi har inkluderat era uppgifter - kan begära det gratis hos oss. Vi skickar det till er som kund via er inlämnade mailadress - kostnadsfritt så klart.

Kontakta oss på följande adress: [email protected]ENGELSKA
As from May 25, 2018, the GDPR - General Data Protection Regulation - applies in place of PUL within the EU. Legislation has nothing to do with IT law but is a public law that aims at protecting the privacy of individuals.

Larsson Studio in Sweden AB is responsible for processing the personal data you provide as a customer. The information you provide to us is used by Larsson Studio in Sweden AB to respond to your mail sent to us.

Today, we only save your name and email address. Your personal data may also be processed by Larsson Studio in Sweden AB for marketing purposes and market research.

You can by writing to Larsson Studio in Sweden AB and request that your name and email address be corrected, deleted / deleted, or notify if you do not want data to be used for the above-mentioned areas.

We save your data in our own mail server, which only Larsson Studio in Sweden AB can administer. No third party comes to our customers' tasks. We'll save your data in unlimited time.

If you who have registered with us want a registered extract about what information we save regarding your personal information and what information we have included your information - please request it for free. We will send it to you as a customer via your e-mail address - free of charge.

Contact us at the following address: [email protected]